SEBS 6154

Hệ thống Polymer Solution Polymerization, Sryrene ethylene/butylene block copolymer Chất ổn định Không gây ô nhiệm…

Chức năng bình luận bị tắt ở SEBS 6154

SEBS 6153

Hệ thống Polymer Solution Polymerization, Sryrene ethylene/butylene block copolymer.Solution Polymerization, Sryrene ethylene/butylene block copolymer. Chất ổn…

Chức năng bình luận bị tắt ở SEBS 6153

SEBS 6151

Hệ thống Polymer Solution Polymerization, Sryrene ethylene/butylene block copolymer. Chất ổn định Không gây ô nhiệm…

Chức năng bình luận bị tắt ở SEBS 6151