MVOH-VINYL RESIN

Thông tin sản phẩm MVOH

Vinyl cloruaVinyl axetatMonome thứ baHàm lượng hydroxylGiá trị ydroxylTrọng lượng phân tử
81%4%15%≈2%7615000

MVOH trong phương pháp sử dụng Sơn Gỗ

Vai trò của MVOH trong sơn mài gỗ PU

Sự khác biệt của MVOH trong sơn gỗ PU và NC