Oxide Pigment Red_718

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

透鐵-01