SEBS 6154

Hệ thống Polymer

Solution Polymerization, Sryrene ethylene/butylene block copolymer

Chất ổn định

Không gây ô nhiệm

Đặt tính sản phẩm

Ứng dụng

Chủ yếu được sử dụng trong sửa đổi nhựa, chất kết dính (Keo nóng chảy)Sản phẩm trộn đàn hồi

CHỈ TIÊU

 Tính chất polymer  Giá trị tối thiểu Giá trị tối đa Phương pháp thử nghiệm
 Bound Styrene(%) 31 34 TDM-02
 YI(%) 4 TDM-04
 Volatile Matter(%) 0.5 TDM-03
 Ash (w/o AB)(%) 0.2 ASTM D-5667
 Ash (w/o AB)(%) 1 ASTM D-5667
 Gel(%) 0.1 TDM-05
 Toluene Sol. Vis. 25° C(10wt%, cP) 200 360 TDM-06
 Specific Gravity 0.91 Typical ASTM D-792