SEBS 6151

Hệ thống Polymer

Solution Polymerization, Sryrene ethylene/butylene block copolymer.

Chất ổn định

Không gây ô nhiệm

Đặt tính sản phẩm

Ứng dụng

Chủ yếu được sử dụng trong sửa đổi nhựa, chất kết dính (Keo nóng chảy)Sản phẩm trộn đàn hồi

CHỈ TIÊU

 Tính chất polymer Giá trị tối thiểu Giá trị tối đa  Phương pháp thử nghiệm
 Bound Styrene(%) 31 34 TDM-02
 YI(%) 4 TDM-04
 Volatile Matter(%) 0.5 TDM-03
 Ash (w/o AB)(%) 0.2 ASTM D-5667
 Gel (%) 0.1 TDM-05
 Toluene Sol. Vis. 25° C(10wt%, cP) 1700 Typical TDM-06
 Specific Gravity 0.91 Typical ASTM D-792