UMBER 745

TÊN SẢN PHẨM

Reddish Brown Umber 745

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT